Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Norm fazlası öğretmene eski okuluna dönme hakkı

Sağlık Meslek Liselerinde norm kadro hesabı yapılırken 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici veÖğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkinYönetmeliğin “Genel Bilgi ve Meslek DersleriÖğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 11. maddesindeki hükümlerine göre 21 saate biröğretmen üzerinden Temmuz 2012 tarihli normkadro tespit çizelgelerinde norm kadrolarbelirlenmiştir.   Bu belirlemelere göre alan değiştirme işlemleri neticesinde belirlenen norm kadrolara öğretmenler alandeğiştirme yöntemiyle atanmışlardır.   Fakat daha sonra Ardından Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin “Atölye ve Laboratuvar DersleriÖğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 12. maddesindeki hükümlerine göre işlem yapılmış 40 saate biröğretmen üzerinden Ekim 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde norm kadrolar belirlenmiştir. Bu nedenle Sağlık Meslek Liselerinde yüzlerce öğretmen norm kadro fazlası olmuştur.   Bu belirlemelere göre öncelikle norm kadroların önce alan değiştirme döneminde 21 saate 1öğretmen, norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenme işlemlerinde ise 40 saate bir öğretmenolarak belirlenmesinden dolayı öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir. Ayrıca Yaklaşık 1,5 ay önce ihtiyaç var diye birçok öğretmen alan değiştirerek bulunduğu Sağlık MeslekLisesinden diğer Sağlık Meslek Liselerine atanmasına rağmen alan değiştirme nedeniyle [...]

20 Haziran 2013 12:42 (280573)
Norm fazlası öğretmene eski okuluna dönme hakkı

Sağlık Meslek Liselerinde norm kadro hesabı yapılırken 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici veÖğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkinYönetmeliğin “Genel Bilgi ve Meslek DersleriÖğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 11. maddesindeki hükümlerine göre 21 saate biröğretmen üzerinden Temmuz 2012 tarihli normkadro tespit çizelgelerinde norm kadrolarbelirlenmiştir.

 

Bu belirlemelere göre alan değiştirme işlemleri neticesinde belirlenen norm kadrolara öğretmenler alandeğiştirme yöntemiyle atanmışlardır.

 

Fakat daha sonra Ardından Norm Kadrolara İlişkin Yönetmeliğin “Atölye ve Laboratuvar DersleriÖğretmeni Norm Kadrosu” başlıklı 12. maddesindeki hükümlerine göre işlem yapılmış 40 saate biröğretmen üzerinden Ekim 2012 tarihli norm kadro tespit çizelgelerinde norm kadrolar belirlenmiştir. Bu nedenle Sağlık Meslek Liselerinde yüzlerce öğretmen norm kadro fazlası olmuştur.

 

Bu belirlemelere göre öncelikle norm kadroların önce alan değiştirme döneminde 21 saate 1öğretmen, norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenme işlemlerinde ise 40 saate bir öğretmenolarak belirlenmesinden dolayı öğretmenler norm kadro fazlası durumuna düşmüşlerdir. Ayrıca Yaklaşık 1,5 ay önce ihtiyaç var diye birçok öğretmen alan değiştirerek bulunduğu Sağlık MeslekLisesinden diğer Sağlık Meslek Liselerine atanmasına rağmen alan değiştirme nedeniyle de birçoköğretmen norm kadro fazlası olmuşlardır.

 

Bu öğretmeneler tarafından açılan idari davada;

 

1 (1) 2 3

Adana 2. İdare Mahkemesinin 2012/1860 Esas, 2013/717 Karar ve 08.05.2013 tarihli kararında“Uyuşmazlıkla ise, her ne kadar davalı idare tarafından, davacının norm kadro fazlası öğretmen olduğu ve anılan atama işleminin ihtiyaç nedeniyle tesis edildiği ileri sürülmekte ise de: 16.07.2012 tarihli norm kadro tespit çizelgesine göre, 15 norm kadro sayısına sahip olan davacının görev yaptığı okulun Hemşirelik branşına ihtiyaç nedeniyle, 2012 yılı Eylül ayı İl içi Alan Değişikliği döneminde 26.09.2012 tarihinde Bahçe Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Acil Sağlık Hizmetleri branşında görev yapan üç öğretmenin alan değişikliği yoluyla atandığı, yaklaşık bir ay sonra 23.10.2012 tarihinde yeniden yapılan norm kadro tespitiyle; davacının görev yaptığı okulun Hemşirelik branşı norm kadro sayısının sekize düşürülmesi üzerine, davacının hizmet puanı itibariyle norm kadro fazlası durumuna düştüğü, dolayısıyla bir ay içerisinde önce ihtiyaç olduğu gerekçesiyle üç atamanın yapıldığı, sonra ise norm kadro tespitindeki değişiklik nedeniyle norm fazlası Öğretmenlerin oluştuğu, davalı idarenin yeni norm tespitini alan değişikliği döneminden önce yapması gerekirken, bu durum öngörülmeyerek planlama hatası yaptığı, hu durumun da davalı idarece personel rejiminin düzenli ve gerçekçi bir biçimde yapılmadığını gösterdiği, öte yandan, davalı idarenin ihtiyaç olduğu gerekçesiyle alan değişikliği suretiyle yapılan üç öğretmen atama işlemini de, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E: 1968/8, K: 1973/14 sayılı kararı uyarınca geri alıp, mevcut duruma göre norm fazlası durumunu belirlemesi gerekirken bu yola girmediği anlaşıldığından, davacının norm fazlası olduğu gerekçesiyle atanmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesi ile dava konusu işlemleri iptal etmiştir.

Gelelim esas konumuza; haftalık ders programlarında ve seçmeli derslerde yapılan değişiklikler neticesinde yeniden güncellenen norm kadrolarda artmalar olmuştur. Özellikle Bilişim Teknolojileri dersi öğretmenlerinde bu durum çok fazla görülmektedir.

Örneğin Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 08.05.2013 tarihli ve 886487 sayılı teklif yazısı üzerine İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin ortaokul kısmında, 2013-2014 Öğretim Yılından itibaren 5 ve 6’ıncı sınıflardan başlamak ve kademeli olarak uygulanmak üzere Talim ve Terbiye Kurulunun 28.05.2013 tarih ve 22 sayılı kararı ile İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul)Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik yapılmıştır.

Bu değişikliğe göre; Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi; ortaokulların 5 ve 6. sınıflarında haftada 2 saat olmak üzere zorunlu dersler, 7 ve 8. sınıflarda da yine haftada 2 saat olmak üzere seçmeli dersler kapsamına alınmıştır.

Söz konusu değişiklikler sadece Ortaokulları kapsamakta olup yapılan değişiklikler şu şekildedir.

- Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi 5. ve 6. sınıfta 2 saat olarak zorunlu dersler arasına alınmıştır.

- Yabancı Dil Dersi 5. ve 6. sınıfta 4 saatten 3 saate düşürülmüştür.

- 5. ve 6. sınıfta 8 saat olan seçmeli ders saati sayısı 6 saate düşürülmüştür.

Bu değişiklik üzerine Norm İşlemleri Modülü 30.05.2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar 5. ve 6. sınıfları bulunan okulların giriş yapması için tekrar açılmış ve Zorunlu dersler arasına alınan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersinin ders yüklerinin Bilişim Teknolojileri (1119) branşına eklenmesi gerektiği hakkında MEB tarafından duyuru yapılmıştır.

Bu duyuru üzerine okul yetkilileri tarafından norm kadroları güncellemiştir. Bu güncellemeye göre aşağıdaki Mayıs 2013 yılına ait norm kadro tespit çizelgesi incelendiğinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi ders saatinin 74 saat ve öğretmen normunun 4 ve bir adet öğretmen bulunduğu 3 adet öğretmene daha ihtiyaç bulunduğu görülmektedir.

 

normkadroguncelleme

 

 

 

Halbuki bu okulda daha önce bulunan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri aynı okulda norm fazlası oldukları gerekçesi ile 2012-2013 eğitim öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 41. maddesine göre Norm Kadro Fazlası/İstihdam Fazlası Öğretmenler; Özür durumları ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne, tercihte bulunmayanlar ise 5. fıkraya göre resen atanmışlardır.

 

Eğer idare 3 ay daha beklese idi bu öğretmenler norm kadro ile ilişkilendirilecek ve atıl personel ve kamu zararı meydana gelmeyecekti.

 

Kısacası; 10.08.1999 tarih ve 23782 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Ve Kurumların Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Temel İlkeler”başlıklı, 5. maddesindeki, “ Bu Yönetmelikte düzenlenen esas ve usullerin belirlenmesinde;

a) Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, temel ilke olarak dikkate alınmıştır.” hükümlerine göre Davalı idare kendi eliyle var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan okul ve kurumlara yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi, temel ilkesini yok saymış acele ederek müvekkili norm kadro fazlası olduğu gerekçesi ile normların mayıs ayında yeniden güncelleneceğini hesap etmeden 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin “İhtiyaç fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı 41. maddesi hükümlerine göre Bilişim Teknolojileri öğretmenleri koordinasyonsuzluk sonucunda resen atanmıştır. Fakat şu an için yukarıdaki örneğimizde norm kadro fazlası olduğu gerekçesi ile atanan öğretmenlerin eski okulunda 3 öğretmene daha ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durumdaki öğretmenlerin yukarıda verdiğimiz örneğe benzer okullarında norm açığı çıkmış ise okullarına geri dönmesi sağlanmalıdır.

Örneğin bir okurumuz Bafra Anadolu lisesinde norm fazlası olmuş ve resen atanmıştır norm güncellemelerinde ise okulun norm bir artmıştır. Bu okurumuz okulunda halen ilişik kesmemiştir. MEB bir genelge ile bu tür ilişik kesen veya ilişiğini kesmiş bu durumdaki öğretmenleri istekleri halinde eski okullarına geri döndürülmelidir. MEB bu konuda acilen bir genelge çıkarmalıdır.

Veya bu öğretmenler yukarıda yer verdiğimiz Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 tarih ve E: 1968/8, K: 1973/14 sayılı kararı uyarınca norm kadro fazlası olduğu okulda şu an için norm açılması sebebiyle bu kadroya atanmasını talep etmeli gelen red cevabına dava açmalıdır.

Kaynak : memurlar.net