Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

KPSS Lise Önlisans Vatandaşlık Ders Notları ( kısa kısa )

Anayasal Organlar YASAMA Özellikleri Görevleri TBMM -Seçimler beş yılda bir yapılır -30 yaşından gün alan her Türk vatandaşı Milletvekili olur. -Milletvekili olmak için en az ilkokul mezun olunmalıdır. • Kanun ve kararname koyma, değiştirme ve kaldırma • Bakanlar kurulu ve Bakanları denetleme • Bütçe hazırlama ve para basılmasına karar verme • Savaş ilanına karar verme [...]

25 Nisan 2012 15:21 (30126) Güncellenme :25.04.2012 15:21:40
KPSS Lise Önlisans Vatandaşlık Ders Notları ( kısa kısa )

Anayasal Organlar
YASAMA
Özellikleri Görevleri
TBMM
-Seçimler beş yılda bir yapılır
-30 yaşından gün alan her Türk
vatandaşı Milletvekili olur.
-Milletvekili olmak için en az
ilkokul mezun olunmalıdır.
• Kanun ve kararname koyma, değiştirme ve kaldırma
• Bakanlar kurulu ve Bakanları denetleme
• Bütçe hazırlama ve para basılmasına karar verme
• Savaş ilanına karar verme ve antlaşmaları onaylama
• Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halini
koyma
• Af ilanına karar verme. Cumhurbaşkanı’nı seçme
YÜRÜTME
Özellikleri Görevleri
Cumhurbaşkanı
• 40 yaşını doldurmuş üniversite mezunu
olma
• TBMM üye tam sayısının üçte iki
çoğunluğu ile seçilir.
• Bir defaya mahsus 7 yıl için seçilir.
• Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Seçildikten
sonra partisinden ve milletvekilliğinden
ilişiği kesilir.
• Cumhurbaşkanının sorumluluğu yoktur.
• Vatan hainliği dışında hiçbir suçtan
yargılanamaz.
• Gerektiğinde TBMM’yi göreve çağırma
• Kanunları tekrar görüşmek üzere TBMM’ye
göndermek (Bütçe kanunları hariç)
• Anayasa değişikliği ile ilgili kanunları halk
oyuna sunmak
• Anayasa mahkemesine başvurma
• TBMM seçimlerinin yenilmesine karar vermek
• Başbakan ve Bakanları atamak
• Uluslararası antlaşmaları onaylamak ve
yayımlamak
• TBMM adına silahlı kuvvetlerin
kullanılmasına karar vermek
• Bakanlar Kurulu’nun teklifi ile Genelkurmay
Başkanını atamak
• Suçluların cezalarını hafifletmek veya
kaldırmak
• Rektörleri, Yök, Anayasa mahkemesi,
Danıştay, Yargıtay, Askeri Mahkeme üyelerini
seçmek
• Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu üyelerini
seçmek
Başbakan
Başbakan, Cumhurbaşkanı tarafından TBMM
üyeleri arasında seçilir. Başbakan, bakanlar
kurulunun tespit ettiği politikaları yürütür.
• Bakanlar Kurulu’nu seçer ve politikalarını
uygular
• Bütün bakanlar, Başbakana karşı sorumludur
• Hükümetin genel politikasını takip edip
gözetleme
• Hükümet programının mecliste görüşülmesi
için gerekli olan faaliyetleri göstermek
• Görev sırasında güven isteminde bulunma
• Cumhurbaşkanı olmadığı zaman Milli güvenlik
Kurulu’na Başkanlık etme.
54
Bakanlar Kurulu
• Hükümet (Bakanlar Kurulu) Başbakan ve
bakanlardan oluşur.
• TBMM üyeleri arasından Başbakanca seçilir
ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır.
• Bakanlar kurulu, ülkenin genel siyasetini
tespit eder.
• Hükümet programının ve genel politikasının
yürütülmesini sağlama
• Kendi bakanlığına ait işlerin yürütülmesini
sağlama
• Genel seçimlerden önce Adalet, İçişleri ve
Ulaştırma Bakanları görevden çekilirler.
• Bakanlar, bütün yaptıklarından
sorumludurlar
• Bakanlar ve Başbakan TBMM’ye karşı
sorumludur
Yargı
Normal
Mahkemeler
Uyuşmazlıkla ilgili konuları çözer. Taraflar isterse yüksek mahkemeye itiraz edebilirler.
Gerekirse düzeltilir.
Yüksek
Mahkemeler
Normal mahkemelerin verdiği kararları kanunlara uygunluk yönünden inceler.
Anayasa
Mahkemesi
• Kanunların, Kanunnamelerin ve TBMM iç tüzüğün Anayasa’ya uygunluğunu
denetler.
• Anayasa değişikliliklerinin şekil bakımından inceleme ve denetleme
• Cumhurbaşkanını, hükümet üyelerini, yüksek mahkeme üyelerini görevleri ile ilgili
suçlarından dolayı yüce divan olarak yargılama
Yargıtay Normal mahkemelerce verilen ve kanununca başka bir mahkemeye bırakılmayan karar
ve hükümlerin son inceleme mercidir.
Danıştay İdari yargı alanında en yüksek mahkemedir.
Askeri
Yargıtay
Askeri uyuşmazlıkları çözümleyen, askeri mahkemeler tarafından verilen karar ve
hükümlerin son inceleme merciidir.
Uyuşmazlık
Mahkemesi
Adli, idari ve askeri yargı mercileri arasıdaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarının kesin
olarak çözümlenmeye yetkili mercidir.
Askeri
Yüksek
İdare
Mahkemesi
Askeri hizmete ilişkin idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların yargı
denetimini yapan mercidir.
Sayıştay Genel ve katma bütçeli dairelerin bütün gelir ve giderlerinin denetim, hesap ve
işlemlerini yapar.