Cinsel saldırı suçlusu memur yapılmasın

Cinsel saldırı suçlusu memur yapılmasın

Devlet Memurları Yasası’nda değişiklik öngören teklifin gerekçesinde, “Cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla ilişki ve taciz suçları işleyenlerin kamu hizmetine girmeleri veya kamuda kalmaya devam etmeleri mevzuattaki boşluklardan dolayı mümkün. Bu suçlardan hüküm giyenlerin hiçbir şekilde devlet memuru olarak istihdam edilmemesi yoluna gidilmesi, bu suçların önlenmesi bakımından da katkı sunacaktır” denildi.

GİH’teki memur, mühendislik mezunu olursa bir derece alır mı?

GİH'teki memur, mühendislik mezunu olursa bir kademe alır mı?

Sivas İdare Mahkemesi, GİH’te memur iken mühendislik mezunu olanının 36/A- bendine göre bir derece alabileceğini belirtti.

İşte Mahkeme kararı:

T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/659
KARAR NO : 2018/67

DAVACI : MUSTAFA ARMUTLU
Fatih Mahallesi 22. Sokak No:42/6 Merkez/SİVAS

DAVALI : SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ :AV. SİBEL ERDOĞAN, AV. ZEKERİYA KILIÇ
Sivas Belediyesi Hukuk İşleri MüdürlüğüMerkez/SİVAS
DAVANIN ÖZETİ : Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının 657 sayılı kanunun 36/A2 maddesi gereği tarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sivas Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2017 tarih ve 97406666-174-353 sayılı işleminin; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüş yazılarına ve genel geçer uygulamaya aykırı olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin anılan hükmü uyarınca bir derece verilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının mezun olduğu okul nedeniyle talep ettiği ilave bir derecenin mezun olduğu yükseköğrenimin gerektirdiği teknik hizmetler sınıfında görev almamasından dolayı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi’nce; duruşma için önceden taraflara bildirilen 30.01.2018 tarihinde davacı Mustafa Armutlu ve davalı idarevekili Av. Zekeriya Kılıç’ın katılımı ile davacı taraf ve davalı idareler vekillerine usulüne uygun söz verilip yapılan açıklamalar dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A2 maddesi gereğitarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36. Maddesinin, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerinin gösterildiği Ortak Hükümler bölümünün 2. fıkrasında aynen, “Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,” 4. fıkrasında aynen, “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tekniker-ler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,” ekleneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun hükümlerinin lafzından anlaşılacağı üzere, 4. fıkrada sayılan unvan ve okul mezunları için”Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartı” na yer verilmiş iken, 2. fıkrada bu şarta yer verilmemiştir.

Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin öğrenim süresi 4 yıl olan Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünden mezun bir mühendis olan davacının, teknik hizmetler sınıfında çalışıyor olmasa bile, anılan 2. fıkra kapsamında bir derece verilmesi hakkından faydalandırılması gerektiğinden, aksi yolda tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
HAMİT GÖRÜR
94872
Üye
ADNAN DİKENLİ
37831
Üye
NEVİM KILIÇ ÇELİK
195132

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı :31,40 TL
Karar Harcı :31,40 TL
Posta Gideri :127,25 TL
TOPLAM :190,05 TL

Memur Sen, 4/C’li personeli gündeme taşıdı

Memur Sen, 4/C'li personeli gündeme taşıdı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Genel Başkan yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Emin Esen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ na gerçekleştirdikleri ziyarette, 4/C’li personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi konusu ele alındı.

Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle kazanım haline dönüştürdüğü 4/C’li personelin statülerinin değiştirilmesine yönelik hüküm yapılan düzenleme ile hayata geçirimiş ve 657 sayılı Kanun’da yer alan geçici personel statüsü kamu personel sisteminden kaldırılarak geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin sözleşmeli personel statüsüne geçişleri sağlanmıştı.

Ziyarette, 4/C statüsünden 4/B’ye geçişi sağlanacak personelin sorunları ve beklentileri ile Memur- Sen’in bu konularla ilgili değerlendirmeleri Bakan Sarıerğlu’na aktarıldı, geçiş süreci için daha fazla beklenilmemesi konusunda hatırlatmada bulunuldu.

Yalçın, konuyla ilgili görüşlerini ve kamuoyunun beklentilerini Bakan Sarıeroğlu’na aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in çalışmalarında başarılar diledi.

Polis memuru gelin aracı olarak TOMA’yı süsledi

Polis memuru gelin aracı olarak TOMA'yı süsledi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde görevli polis memuru Hüseyin Ertop, Gülden Sıla Çelik ile nikahında, gelin arabası yerine TOMA’yı (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) tercih etti.

Karlıova ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Ortaokulunda öğretmen olan Gülden Sıla Çelik ile evlenen polis Hüseyin Ertop, gelini evinden, özel olarak süsleme yaptırdığı TOMA ile aldı.

Çarşı merkezinde süslenmiş ve gelin aracına dönüşmüş TOMA’yı gören ilçe sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Konvoy halinde çarşı merkezinde yapılan tur sonrası, Ertop ve Çelik çifti, Karlıova Belediyesi Nikah Salonu’na geçti. Çiftlerin nikah törenine çok sayıda öğretmen, polis ve vatandaş katıldı.

Nikah memuru Metin Bingöl tarafından kıyılan nikah sonunda, evlenme cüzdanlarını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Yıldız verdi.

Ertop, gerekli makamlardan izin aldıktan sonra TOMA’yı süslediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Aslında toplumsal olaylarda, TOMA’nın müdahalesi sonrası birçok ölümlü olayın önüne geçiliyor. Biz de çift olarak aldığımız kararla, toplumun gözünde TOMA aracına iyi bir imaj vermek istedik. Mesleğimi çok sevdiğim için nikahımıza TOMA ile gitmeyi tercih ettik çünkü TOMA, aşkımız kadar büyük.”

Mesajları tepki çeken öğretmen, memur yapıldı

Mesajları tepki çeken öğretmen, memur yapıldı

Konya Merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi’ndeki Ayşe Kemal İnanç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan felsefe öğretmeni E. H. (44), twitter hesabından beden eğitimi derslerinde kız öğrencilerin eşofman giymesini eleştiren paylaşımlarda bulundu. H.’nın mesajları sosyal medyada tepki topladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmen H. hakkında geçen yıl aralık ayında soruşturma başlatıp, açığa aldı. Soruşturma sonucu oluşturulan rapor Milli Eğitim Bakanlığı’na gönderildi.

Milli Eğitim Bakanlığı da Devlet Memurları Kanunu’nun 125’inci maddesi gereği E. H.’yı öğretmenlik mesleğinden ihraç edilip, yardımcı hizmetlerde görevlendirilmek üzere memurluk görevine devam etmesi yönünde karar aldı. Bakanlık yetkilileri, Harmancı’nın, öğrencilerin bulunduğu okul ortamında değil, ilçe milli eğitim veya halk eğitimin çeşitli birimlerinde memur olarak görev yapabileceğini belitti.

H.’yı destekleyen Meram’daki bir İlkokulda Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yapan A. F. K. hakkındaki soruşturmanın da devam ettiği bildirildi.

Öğretmen H.’nın Twitter hesabından yayınladığı tepki çeken mesajlar şöyle:

‘Ya benim çok sapık duygularım var ya da şeytan onlara uğramıyor. Bir genç kızın vücut hatlarını gördükten sonra şeytan size üflemiyorsa ya erkekliğinizi ya da imanınızı kaybetmişsiniz demektir’, ‘Beden eğitimi değil, bedeni şeytana hazırlama eğitimi’, ‘Kız öğrencilerin giydiği eşofman onları çıplak yapar’, ‘Okullarda zina yapılmıyor mu? Evet, göz, kulak, dil ve el zinası yok diyen ya Muhammed aleyhisselam dininden haberi yok. Ya da bundan zevk alan zevkperestler’, ‘Okulu sınıfı evi gibi, erkek öğretmeni dayısı gibi, abisi gibi gören öğrenciler ve onları yabancı bir kadın gibi görmeyen erkek öğretmenler okullarda zina işliyor dersem bu benim düşüncem değil Muhammed aleyhisselamın emri itiraz eden var mı’, ‘Beden eğitimi dersi veren, verirken gerçekten rahatsızlık duyan şerefli öğretmenler olduğu gibi şereften yoksun öğretmenlerde var. Buna sessiz kalanlar olarak biz de hesap vereceğiz.’, ‘Bir okulda soyunma odası diye bir yer varsa bu bize zillet olarak yeter’,

E. H. gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kendisini eleştirenlere şu yanıtları verdi:

‘Evet tekrar ediyorum beden eğitimi dersi seçmeli olmalıdır isteyen seçsin. Yarın ölünce hesap sorulacak bir konu için tartışmam. Bu bir inanç meselesi derim’, ‘Sosyal medyada paylaştığım tüm paylaşımlardan sevap bekliyorum karşılığı cennette suçu vız gelir. Medya ve iletişim uzmanı olarak da işin teknik tarafında hakimim, Sıkıntısı olan açıklamaya da tekzip talebi hakkına hakkını kullanabilir eleştiriye açığım hakaret suç.’

Memur-Sen, Bakan’la 4/C personelini konuştu

Memur-Sen, Bakan'la 4/C personelini konuştu

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Genel Başkan yardımcıları Hacı Bayram Tonbul ve Mehmet Emin Esen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ na gerçekleştirdikleri ziyarette, 4/C’li personelin sözleşmeli personel statüsüne geçirilmesi konusu ele alındı.

Memur-Sen’in 3. Dönem Toplu Sözleşmesiyle kazanım haline dönüştürdüğü 4/C’li personelin statülerinin değiştirilmesine yönelik hüküm yapılan düzenleme ile hayata geçirimiş ve 657 sayılı Kanun’da yer alan geçici personel statüsü kamu personel sisteminden kaldırılarak geçici personel statüsündeki kamu görevlilerinin sözleşmeli personel statüsüne geçişleri sağlanmıştı.

Ziyarette, 4/C statüsünden 4/B’ye geçişi sağlanacak personelin sorunları ve beklentileri ile Memur- Sen’in bu konularla ilgili değerlendirmeleri Bakan Sarıerğlu’na aktarıldı, geçiş süreci için daha fazla beklenilmemesi konusunda hatırlatmada bulunuldu.

Yalçın, konuyla ilgili görüşlerini ve kamuoyunun beklentilerini Bakan Sarıeroğlu’na aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Memur-Sen’in çalışmalarında başarılar diledi.

GİH’teki memur, mühendislik mezunu olursa bir kademe alır mı?

GİH'teki memur, mühendislik mezunu olursa bir kademe alır mı?

Sivas İdare Mahkemesi, GİH’te memur iken mühendislik mezunu olanının 36/A- bendine göre bir kademe alabileceğini belirtti.

İşte Mahkeme kararı:

T.C.
SİVAS
İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/659
KARAR NO : 2018/67

DAVACI : MUSTAFA ARMUTLU
Fatih Mahallesi 22. Sokak No:42/6 Merkez/SİVAS

DAVALI : SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VEKİLLERİ :AV. SİBEL ERDOĞAN, AV. ZEKERİYA KILIÇ
Sivas Belediyesi Hukuk İşleri MüdürlüğüMerkez/SİVAS
DAVANIN ÖZETİ : Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının 657 sayılı kanunun 36/A2 maddesi gereği tarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin Sivas Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 29.05.2017 tarih ve 97406666-174-353 sayılı işleminin; Devlet Personel Başkanlığı’nın görüş yazılarına ve genel geçer uygulamaya aykırı olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin anılan hükmü uyarınca bir derece verilmesi gerektiği ileri sürülerek iptali istenilmektedir.
SAVUNMANIN ÖZETİ : Davacının mezun olduğu okul nedeniyle talep ettiği ilave bir derecenin mezun olduğu yükseköğrenimin gerektirdiği teknik hizmetler sınıfında görev almamasından dolayı verilmesinin mümkün olmadığı belirtilerek davanın reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRKMİLLETİADINA

Karar veren Sivas İdare Mahkemesi’nce; duruşma için önceden taraflara bildirilen 30.01.2018 tarihinde davacı Mustafa Armutlu ve davalı idarevekili Av. Zekeriya Kılıç’ın katılımı ile davacı taraf ve davalı idareler vekillerine usulüne uygun söz verilip yapılan açıklamalar dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Dava, Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliğinden mezun olan davacının657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A2 maddesi gereğitarafına bir derece verilmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Tesis edilen sınıflar” başlıklı 36. Maddesinin, sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselebilecek derece ve kademelerinin gösterildiği Ortak Hükümler bölümünün 2. fıkrasında aynen, “Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,” 4. fıkrasında aynen, “Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tekniker-ler,tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece,” ekleneceği hükme bağlanmıştır.

Anılan kanun hükümlerinin lafzından anlaşılacağı üzere, 4. fıkrada sayılan unvan ve okul mezunları için”Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartı” na yer verilmiş iken, 2. fıkrada bu şarta yer verilmemiştir.

Sivas Belediye Başkanlığı’nda zabıta memuru olarak görev yapan veİstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinin öğrenim süresi 4 yıl olan Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünden mezun bir mühendis olan davacının, teknik hizmetler sınıfında çalışıyor olmasa bile, anılan 2. fıkra kapsamında bir derece verilmesi hakkından faydalandırılması gerektiğinden, aksi yolda tesis edilen davaya konu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline, aşağıda dökümü yapılan yargılama giderinin davalı idareden alınarak davacıya verilmesine, artan posta ücretinin kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 30 gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere, 31/01/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan
HAMİT GÖRÜR
94872
Üye
ADNAN DİKENLİ
37831
Üye
NEVİM KILIÇ ÇELİK
195132

YARGILAMA GİDERLERİ :
Başvurma Harcı :31,40 TL
Karar Harcı :31,40 TL
Posta Gideri :127,25 TL
TOPLAM :190,05 TL

Hakkında soruşturma açılan memur bilgi edinme kapsamında bilgi/belge isteyebilir mi?

Hakkında soruşturma açılan memur bilgi edinme kapsamında bilgi/belge isteyebilir mi?

Devlet memurları hakkında görev yaptıkları kamu kurumları tarafından açılan soruşturmalarda, “SORUŞTURMA SÜRERKEN VEYA BİTTİKTEN SONRA” Bilgi Edinme Hakkı kapsamında bilgi/belge talep edilebilir mi?

Bu yazımızda, kamu çalışanları hakkında görevli oldukları kurumlarca yürütülen soruşturmalarla ile ilgili olarak memurun bilgi ve/veya belge talebinde bulunup bulunamayacağı hususunda bazı değerlendirmelerde bulunacağız. İlk önce kısa olarak Bilgi Edinme Hakkının ne zaman getirildiğinden bahsedelim.

Bilindiği üzere, 24 Ekim 2003 tarihli ve 25269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4982 sayılı “BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU” ile demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak herkese bilgi edinme hakkı tanınmıştır.

Buna göre tüm vatandaşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili olarak, başvurulan kurum ve kuruluşlarının ellerinde bulunan veya görevleri gereği bulunması gereken bilgi ve belgelere ilişkin Bilgi Edinme talebinde bulunabilmektedir.

BİLGİ EDİNMENİN HAKKININ SINIRI VAR !

Bilgi Edinme Hakkı şeffaf yönetim anlayışı düşüncesiyle getirilmiş olsa bile bu hakkın bazı sınırları bulunmaktadır. Bilgi Edinme Hakkının Sınırları 4982 sayılı Kanunun 15 ila 28 inci maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir.

Bilgi edinme hakkı düzenlenirken, kamu yararı ve diğer kişilerin yararları dikkate alınarak, bazı sınırlamalar getirilmiştir. . Bu sınırların belirlenmesinde, gizlenmesinde kamu yararı olduğu mutlak olan bilgi ve belgelerin açıklanmaması kuralı, mutlak istisna ve idarenin bilgiye sahip olduğunu ya da bilgiyi açıklamasındaki kamu yararından daha büyük bir kamu yararı bulunması durumunda bilginin açıklanmayacağı kuralı, kamu yararı test

Buna göre yazımıza konu olan hususla ilgili olarak mezkür kanunun “İdari Soruşturmaya İlişkin Bilgi ve Belgeler” başlıklı 19 uncu maddesinde şu hüküm yer almaktadır :

“Kurum ve kuruluşların yetkili birimlerince yürütülen idari soruşturmalarla ilgili olup, açıklanması veya zamanından önce açıklanması halinde;

a) Kişilerin özel hayatına açıkça haksız müdahale sonucunu doğuracak,

b) Kişilerin veya soruşturmayı yürüten görevlilerin hayatını ya da güvenliğini tehlikeye sokacak,

c) Soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürecek,

d) Gizli kalması gereken bilgi kaynağının açığa çıkmasına neden olacak veya soruşturma ile ilgili benzeri bilgi ve bilgi kaynaklarının temin edilmesini güçleştirecek,

Bilgi veya belgeler, bu kanun kapsamı dışındadır.”

Kanun hükmünden görüleceği üzere, kamu personeli hakkında yürütülen soruşturmaların selameti ve soruşturmalarda taraf olan müşteki (şikayetçi) ve tanıkların can güvenliği açısından bilgi edinme hakkına bazı sınırlamalar getirilmiştir.

Buna göre;

1- Soruşturması esnasında veya soruşturma tamamlandıktan sonra hakkında idari soruşturma yürütülen memurlar soruşturmaya konu olabilecek şikayetçi dilekçesi veya diğer delil belgeleri kurumlarından talep etmeleri halinde; 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında idarelerce değerlendirilerek “soruşturmanın güvenliğini tehlikeye düşürmesi” ilkesi çerçevesince gerekçeli olarak bu talepler reddedilebilir.

2- Bu kapsamda, bilgi edinme talebi reddedilen memurlar öncelikle itirazlarını yargı yoluna başvurmadan önce Başbakanlık tarafından sekreteryası yürütülen Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna yapmakla yükümlüdürler.

3- Kurul, kişilerin itiraz başvurularını incelemek amacıyla bilgi edinme talebini reddeden kurumdan konu ile ilgili bilgi ve belgeleri isteyebilir. İlgili kurum istenilen bilgi ve belgeleri en geç 15 gün içerisinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna göndermekle yükümlüdürler. Söz konusu kurul itiraz başvurusunu en geç otuz iş günü içerisinde sonuçlandırmak zorundadır.

4- Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin itirazı haklı görülürse ilgili kuruma bildirilerek, talep edilen soruşturma konu belgelerin bir örneği ilgili memura verilecektir.

5- İtirazın reddedilmesi halinde ise kişiye yargı yolu açıktır.

Skandalı açığa çıkaran memura ‘yılın memuru’ ödülü

Skandalı açığa çıkaran memura 'yılın memuru' ödülü

Kültür- sanat dergisi tarafından bu yıl kadına şiddetle mücadele, kız çocuklarının okullaşmasını destekleme ve toplumsal dayanışma konularında ödüller verdi.

Baş editörlüğünü sosyolog Yusuf Arslan’ın yaptığı ve her ay ‘nöbetçi editörlük’ sistemiyle bir ilden çıkarılan dergi tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ‘115 hamile çocuk’ skandalını ortaya çıkaran sosyal hizmet uzmanı İclal Nergiz’e ‘yılın memuru’ ödülü verildi. Nergiz, Batman’daki törene katılamazken, plaketi kargo ile gönderildi.

Sosyolog Arslan, İclal Nergiz’e olayın üzerine cesurca gittiği için ödül verdiklerini belirterek, “Kendisini ‘yılın memuru’ seçtik. İclal Hanım gibi bu konuların üzerine cesurca giden ve bu konularla mücadele eden kişi ve kurumlara ihtiyacımız vardır” dedi.

İzmir’de şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

İzmir’in Bornova ilçesinde kimlik kontrolü sırasında asker kaçağı olduğu anlaşılan şüphelinin bıçaklı saldırısında şehit olan polis memuru Mehmet Çelik, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis memuru Çelik için İzmir Valiliği önünde tören düzenlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şehit Çelik’in cenazesi, İzmir Valiliği önüne getirildi.

Şehidin babası Ahmet ve kardeşi Levent Çelik, Türk bayrağına naaşı, omuzlarına alarak bir süre taşıdı. Baba Ahmet Çelik bu sırada, “Ben polis babasıyım, vatan sağolsun, Türk bayrağım sağolsun, askerim, polisim sağolsun” dedi.

Şehidin annesi Elif, eşi Aysun, çocukları Melike (14) ve Emir de (5) tabutun başında gözyaşı döktü.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şehit babasının elini öperek aileyi teselli etmeye çalıştı.

Baba Ahmet Çelik, torununa “Baban şehit mi oldu kızım?” diyerek sarıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.

Hüseyin Aşkın, burada yaptığı konuşmada, şehit polis memuruna son görevlerini yapmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Çelik’in ekip arkadaşı Osman Çoban ile birlikte bu sabah 04.15 sıralarında devriye görevi yaparken kesici aletle saldırıya uğradığı bilgisini veren Aşkın, saldırıyı gerçekleştiren zanlının, olayın hemen akabinde vurularak yakalandığını belirtti.

Aşkın şöyle konuştu:

“Kahraman şehidim, bilmelisin ki bu saldırıyı yapan alçak, ekip arkadaşın tarafından vurularak yakalandı. Bu dünyadan en şanlı, en kutlu ayrılış şehadetle ayrılıştır. Kahraman polis memuru Mehmet Çelik, ülkemizin huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği için şehadet mertebesine ulaştı. Bu vesileyle devam eden sınır ötesi operasyonda ve ülkemizin her yerinde, devletimizin birliği için, vatan için, bayrak için, millet için, toprağa düşmüş şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine ve milletimize sabır, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Şehidimizin eşi ve çocukları, büyük Türk milletine emanet. Tüm dünta biliyor ki, şehitlerin emanetlerine, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti gözü gibi bakıyor.”

Şehidin naaşı, törenin ardından bando eşliğinde omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. İl Emniyet Müdürü Aşkın da şehidin naaşının bulunduğu tabutu tutarak bir süre yürüdü.

Törene katılan vatandaşlar da “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganı attı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, İzmir İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, meslektaşları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin cenazesi, törenin ardından Hacı Nehriman Beşer Camisi’nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazından sonra Bornova Işıkkent Polis Şehitliği’nde toprağa verildi.

Baba Ahmet Çelik, cenaze töreninde polis montu giydi.

Kemalpaşa Mahallesi 7055. Sokak’ta yol kenarında kimlik kontrolü yapan polis ekipleri, bilgilerini sorguladıkları Serhat C’nin (21) asker kaçağı olduğunu belirlemiş, bu sırada şüpheli, görevli polis memurları Mehmet Çelik (47) ve Osman Çoban’a bıçakla saldırmıştı.

Saldırıda Çelik olay yerinde şehit olurken yaralanan polis memuru Çoban ise sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.