Polis memuru için, açıktaki süreler, zorunlu şarkta sayılır mı?

Polis memuru için, açıktaki süreler, zorunlu şarkta sayılır mı?

Açığa alınan polis memurunun, açıkta geçen süreleri, zorunlu şark süresinden sayılır mı?

SORU: Görevden uzakta geçirilen süreler zorunlu şarkta sayılır mı?

Açığa alınan ve geri görevine iade edilen polis memurlarının şark görevinde iken geçen süreleri ile alakalı olarak, hiçbir yerde ibare bulunmadığı halde EGM, geçen süreyi şark görevindin saymıyor.

CEVAP :

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 42. ve 43. maddeleri aşağıdaki şekildedir.

“Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılacak Süreler”

Madde 42Yıllık izinler, mazeret izinleri ve yılda toplamı 30 günü geçmeyen sağlık izinleri ile görev nedeniyle yaralanma halinde tedavi ve istirahat süreleri, o bölgedeki hizmet süresinden sayılır.

Birinci bölgede görev yapmakta iken, ikinci bölgede bulunan il emniyet müdürlüklerinde görevlendirilerek buralarda kesintisiz olarak en az üç ay süreyle geçici görevle fiilen çalışan personelin çalıştığı süreler, 28 inci maddedeki usule göre personelin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılır. “

“İkinci Bölgedeki Hizmet Süresinden Sayılmayacak Süreler”

Madde 43- Aşağıda belirtilen hallere ait süreler ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmaz. a) Yurt içinde; öğrenim, kurs, staj ve geçici görevlendirme gibi nedenlerin birine veya birkaçına bağlı olarak toplamı 4 aydan fazla olan ve diğer bölgede geçen süreler,

b) Yurt dışında; kurs ve öğrenim, misyon koruma, barış gücü gibi görevlerde geçirilen sürelerin hiçbiri,

c) Görevden uzaklaştırılan, tutuklanan veya hüküm giyenlerin 3 ayı aşan süreleri,

d) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

e) Sağlık sebebiyle 42 nci maddede belirtilen istisnası saklı kalmak şartı ile sağlık izinlerinin yılda 30 günü aşan süreler,”

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 137. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Görevden uzaklaştırma:”

Madde 137Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 43. maddesinde görevden uzaklaştırmalarda 3 ayı aşan sürelerin ikinci bölgedeki hizmet süresinden sayılmayacağı açık bir şekilde düzenlenmiştir.

OHAL dönemindeki görevden uzaklaştırmalar için ayrıca bir düzenleme yapılması daha sağlıklı olabilir ancak mevcut mevzuat hükümlerine göre görevden uzaklaştırmada üç ayı aşan sürelerin ikinci bölge hizmetinden sayılması mümkün değildir.

OHAL döneminde olmayan, ceza soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırılan emniyet memurları da memuriyete engel bir ceza almadıklarında göreve dönebilmektedir. Eğer ortada bir mağduriyet var ise aynı şekilde söz konusu emniyet memurlarının da mağdur olduğu söylenebilir. İkinci bölge hizmeti mahiyeti itibariyle fiili çalışmayı gerektiren bir hizmet olarak düzenlenmiştir.

Bayrağını alan oraya koştu! Doldu taştı…

Bayrağını alan oraya koştu! Doldu taştı...

Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı”na katılmak isteyen Adıyaman Şehri Yaman Taraftarlar Grubu üyeleri ile bazı vatandaşlar, Adıyaman İl JandarmaKomutanlığı önüne gelerek ellerindeki Türk bayraklarını açıp ‘Kapıları açın bizi de askere alın’ sloganları attı.

Bir süre sloganlar atan vatandaşlar, jandarma komutanlığı önünde İstiklal Marşı okudu. Jandarma komutanlığından askeri araçla çıkan askerler vatandaşlar tarafından adeta alkış yağmuruna tutuldu.

Kalabalık grup daha sonra Adıyaman Askerlik Şubesi önüne giderek burada da sloganlar atıp gönüllü asker olmak istediklerini söylediler.

Slogan seslerinin yükselmesiyle askerlik şubesinden çıkan Askerlik Şube Başkanı Albay Davut Kulalar, kalabalık grup tarafından alkışlandı.

Kalabalık grupla bir süre sohbet eden Albay Davut Kulalar, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin mevcut insan kaynakları, etrafındaki ve dünyadaki her türlü düşmanla mücadele edecek güç ve seviyededir, bu konuda şüpheniz olmasın. İhtiyaç olduğu vakitte hepimiz hazır askeriz. Bu güzel desteğiniz için ben size teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Afrin’e gitmek için hazır olduklarını belirten Harun Şimşek ise, “Biliyorsunuz ülkemiz bu iki gündür Afrin’e giriş yaptı ve operasyon başladı. Biz de bu zor dönemde askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik şubemize geldik. Komutanlarımıza destek amaçlı hepimiz askeriz. Hepimiz silah istiyoruz. Kapıları açın bizi de oraya gönderin” dedi.

Daha sonra konuşan Harun Ünsal ise, “Türk’ün gücünü kimse sınamasın çünkü biz gücümüzü gösterdiğimiz zaman ne olduğunu herkes görüyor. Biz istiyoruz ki herkes barış içerisinde yaşasın ama bakıyoruz ki ülkemize, milletimize, namusumuza her taraftan saldırılar var. Biz Afrin harekatı için buraya geldik. 15 yaşından 55, 70 yaşına kadar herkes silah bekliyor. Devletin bir emrine bakar, biz de devletin emrindeyiz” şeklinde konuştu.

2018’de kamuda en yüksek ücreti kim alıyor?

2018'de kamuda en yüksek ücreti kim alıyor?

2018 yılı ilk altı aylık dönemde Başbakanlık Müsteşarı ne kadar ücret alıyor?

Başbakanlık Müsteşarı en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek ücreti alamamaktadır. Başbakanlık Müsteşarı’nın 2018 yılının ilk altı aylık dönemindeki altı aylık ortalama net ücreti asgari geçim ücreti hariç yaklaşık olarak 10 bin 747 TL’dir. Kamuda bu rakamdan daha fazla ücret alan çok sayıda personel bulunmaktadır. Bizim üzerinde durduğumuz unvan bilişim uzmanları olduğu için onların ücretlerini açıklayacağız.

Bilişim uzmanının ilk uygulaması hangi kurumda başladı?

Kamu kesiminde bilişim uzmanlarının öneminin artması ve bu hizmetlerin düşük ücretlerle yerine getirecek personel bulmadaki zorluklar yeni bir istihdam modeli getirilmesine zemin hazırlamıştır. İşte bu durum, yüksek ücretle bilişim uzmanı çalıştırmanın önünün açılmasına zemin hazırlamıştır.

Kamuda yüksek ücretle bilişim uzmanı istihdamı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda başlatılmıştır. Bilişim uzmanı istihdamına ilişkin düzenlemeye 5502 sayılı Kanun’un 28’inci maddesinde yer verilmiştir. Buna göre; Sosyal Güvenlik Kurumu’nda bilişim hizmetlerini yürütmek ve 80 kişiyi geçmemek üzere sözleşmeli olarak uzman personel çalıştırılabilecektir.

Bu şekilde çalıştırılacak olanlardan kurumca belirlenecek en fazla beş kişiye ödenecek ücret, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının beş katını, diğer beş kişiye dört katını, geri kalanlara ise üç katını geçemez ve bunlara bu fıkrada belirtilen ücret dışında herhangi bir ödeme yapılamaz. Bu personele ödenecek ücret ile sözleşme usül ve esasları Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığı’nın görüşü alınarak Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Bilişim uzmanının yaygınlaşması 375 sayılı KHK ile olmuştur

Bilişim uzmanının kamuda yaygınlaşması ise 375 sayılı KHK’nin 6’ncı maddesi ile yaygınlaşmıştır. Buna göre, 375 sayılı KHK’nin ek 6’ncı maddesinde; 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi kapsamına giren kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatları ile 5018 sayılı Kanun’a ekli (III) sayılı cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumların büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde, bilişim hizmetlerini yürütmek ve 30 kişiyi geçmemek üzere tam zamanlı, kısmi zamanlı veya kurumların bilişim projeleri ile sınırlı sözleşmeli olarak bilişim personeli çalıştırılabileceği ve bu şekilde çalıştırılacak olanlardan Kurumca teklif edilecek en fazla sekiz kişiye ödenecek ücretin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenlerin sözleşme ücreti tavanının dört katını, diğer on kişiye üç katını, geri kalanlara ise iki katını geçemeyeceği belirtilmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’te bilişim personeli olarak istihdam edilecek personelin alım süreci ve diğer hususlara yer verilmiştir. Dikkat edileceği üzere, hükmün yazılış şeklinin dahi 5502 sayılı Kanun’daki hükme göre şekillendiği görülecektir.

Bilişim personeline ödenecek ücret tutarı ne kadardır?

2018 yılında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nce çıkarılan mali ve sosyal haklara ilişkin genelgede; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 5.011,63 TL olarak belirlenmiştir. Bu Genelgede yer alan sözleşmeli personele ödenecek 5.011,63 TL ücret tavanına göre;

1-Bilişim personelinden tavan ücretin iki katını alacak personele brüt 10.023 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 7.318 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 6.295 TL’ye düşecektir.

2- Bilişim personelinden tavan ücretin üç katını alacak personele brüt 15.035 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 10.901 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 9.367 TL’ye düşecektir.

3-Bilişim personelinden tavan ücretin dört katını alacak personele brüt 20.047 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 14.951 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 12.968 TL’ye düşecektir.

4- Bilişim personelinden tavan ücretin beş katını alacak personele brüt 25.058 TL ücret ödenecektir. Bu ücretin neti Ocak ayında 18.922 TL civarında olacaktır. Vergi dilimindeki artışlar dikkate alındığında Haziran ayında 15.256 TL’ye düşecektir.

KİT genel müdürleri en yüksek devlet memurundan daha fazla ücret alıyor

Başbakanlık Müsteşarı için “En Yüksek Devlet Memuru” ifadesi kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge tutarı olan 1500+8000 rakamı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan tutara ise “En Yüksek Devlet Memuru Aylığı” ifadesi kullanılmaktadır. Ancak, kamuda ek göstergesi en yüksek kamu görevlisi Başbakanlık Müsteşarı değil 9000 ek göstergeli Genelkurmay Başkanı ve Bakan Yardımcısıdır.

Kamuda En Yüksek Devlet Memuru aylığını Başbakanlık Müsteşarı alsa da en yüksek ücreti Başbakanlık Müsteşarı alamamaktadır. Yeni düzenlemeyle KİT Genel Müdürlerinin ücreti Başbakanlık Müsteşarı’nın aldığı ücretin oldukça üzerine çıkarılmıştır. KİT Genel Müdürlerinin Ocak ayı için aldıkları ücret; 10.002 + 7.364 (Yönetim Kurulu Başkanlığı ücreti) = 17.366 TL’dir.

Bakanlık müsteşarı ise 2018 yılı Ocak verilerine göre 11.472 TL, müsteşar yardımcısı ise 10.002 TL ücret alırken müsteşar yardımcısına bağlı olarak görev yapan bir KİT genel müdürü, müsteşar yardımcısından 7.364 TL daha fazla ücret ödenerek 17.366 TL ve üzeri ücret alabilmektedir. Bu durumun adil veya rasyonel olduğunu izah etmek mümkün değildir diye düşünüyoruz.

Bakan Yardımcıları ne kadar ücret alıyor?

3046 sayılı Kanun’un 21/A maddesine göre; bakan yardımcılarına en yüksek devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan ödemelerin yüzde yüzellisi oranında aynı usul ve esaslar çerçevesinde aylık ücret ödenmektedir.

Bakan yardımcılarına milletvekillerine ödenen ücret kadar ödeme yapılmaktadır. Yani bakan yardımcıları 2018 yılında yaklaşık olarak brüt 21.061 TL, net ise 18.691 TL maaş alacaklardır.

Ahmet Ünlü

Emekli memur, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Emekli memur, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi Mum Baba Caddesi’nde bulunan Zümrüt Apartmanı’nın 1’inci katında meydana geldi. 6 yıl önce eşinden boşanan ve evde yalnız yaşayan Ali Galip Atısever’den bir süredir haber alamayan komşuları durumdan şüphelenince yakınlarına haber verdi. Eve gelen Atısever’in kızı Semiha Atısever, babasını evin salonunda yerde hareketsiz halde buldu. Daha sonra durum 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Sevk edilen sağlık ekipleri Atısever’in öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptığı incelemede bu kişinin 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Eve gelen Ali Galip Atısver’in yakınları ve kızları Emine ile Semiha Atısever birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü. Semiha Atısever, “Güçlüydü o yıkılmazdı, kesin tanıdığı birileri öldürdü babamı” diye feryat etti. Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Atısever’in bir süre önce kızı Emine’yi nişanlamak için bankadan kredi çektiği belirtildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Aydoğan, evin kapısında zorlama tespit edilmediğini ve olay öncesi bir boğuşma olduğunu belirlediklerini söyledi. Atısever’in cesedi olay yerindeki inceleme ardından otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri katil zanlı veya zanlılarını belirlemek için çalışma başlattı.

Savcılık harekete geçti! 18 kişiye yakalama kararı

Savcılık harekete geçti! 18 kişiye yakalama kararı

Türkiye’nin Suriye’nin Afrin bölgesine başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yaptığı belirlenen 18 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin sosyal medya hesapları üzerinden örgüt propagandası yapanlara yönelik soruşturmada 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler sonucunda sosyal medya paylaşımları üzerinden PKK/PYD propagandası yürüttüğü tespit edilen 18 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalama işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Afrin operasyonunun Arap basınında yankıları

Afrin operasyonunun Arap basınında yankıları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD mensuplarına karşı dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Arap basınında geniş yer buldu.

Arap medyasında yer alan haberlerde, Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki terör unsurlarını etkisiz hale getirmek amaçlı olduğuna dikkat çekildi.

KATAR

Katar merkezli El-Vatan gazetesi, “Erdoğan: ‘Zeytin dalı’ teröristleri yenmek için” başlığı ile okuyucularına duyurduğu haberde, ellerinde “Afrin’deki halkımızı terörist YPG’den kurtarmayı amaçlayan Türk askeri harekatının yanındayız” yazılı dövizler taşıyan Suriyelilerin fotoğrafına yer verdi.

Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin, Suriye’nin toprak bütünlüğü, bağımsız, müreffeh geleceği ve Suriye halkının demokratik talepleriyle ilgili en küçük menfi bir düşüncesinin olmadığı konusundaki sözlerini aktardı.

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın “Suriye güvende olmadan Türkiye’nin de güvende olmayacağını biliyoruz. Suriye halkı geleceğine güvenle bakmadan, bizim de huzur içinde olmayacağımızın farkındayız; Batının bunu öğrenmesi lazım.” ifadeleri yer buldu.

Katar merkezli Al-Raya gazetesinde de Erdoğan’ın ifadeleri ve operasyonun başlamasına paralel olarak Türkiye’nin yürüttüğü diplomasi trafiğine yer verildi.

Gazete, Afrin operasyonunu “Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya ve İran misyonlarının temsilcileriyle durumun gidişatını görüşüyor. Erdoğan: Afrin operasyonu başladı, Irak sınırına kadar uzanacak” başlığı ile gördü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yönelik, terör örgütünün adını değiştirerek Türkiye’yi kandırmaya çalıştıkları yönündeki eleştirilerine yer verilen haberde ayrıca, Erdoğan’ın “Madem Münbiç’te bize verilen sözler şu ana kadar yerine getirilmedi, bunun gereğini yapmamıza kimsenin söyleyecek sözü olamaz.” ve “Merak etmeyin, terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler.” ifadeleri de yer buldu.

Katar’ın El-Arab gazetesi de Zeytin Dalı Harekatı’nı “Türkiye, Afrin operasyonunu karadan ve havadan başlattı. Rusya da çekildi” başlığıyla manşetine taşıyarak, operasyonun başlamasının ardından Rus güçlerinin Afrin’den başka bölgelere çekilmesine işaret etti.

Rusya’nın, YPG’yi silahlandırma konusunda ABD’ye yaptığı eleştirilere yer verilen haberde, “Rus ordusunun, ABD tarafından atılan sorumsuzca adımların Suriye’deki barış sürecini etkilediğine ilişkin uyarıda bulunduğuna” dikkat çekildi.

Katar’ın Luseyl gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “ABD ve Avrupa’nın Suriye’de ilişki kurdukları örgütün, terör örgütü olarak gördükleri PKK’nın aynısı olduğunun” altını çizdiğini kaydetti.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan’a ait Arapça yayın yapan Londra merkezli Eş-Şarku’l-Evsat gazetesi, “Türkiye Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı” manşetini kullandı. Gazetede geniş yer verilen haberde, “Ankara, Şam yönetimine bilgi verdi. Aralarında Minniğ Havaalanı da olmak üzere 108 hedef vuruldu. Erdoğan, operasyonun Münbiç’e de intikal edeceğini teyit etti.” denildi.

Gazete, Genelkurmay Başkanlığı’nın “Hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz. Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.” şeklindeki açıklamasını da paylaştı.

Suudi Arabistan’ın Er-Riyad gazetesi, “Türkiye, Afrin’e kapsamlı operasyon başlattı. Erdoğan: Sırada Münbiç var” başlığıyla Zeytin Dalı Harekatı’nı okurlarına duyurdu.

Bahreyn’in El-Eyyam gazetesi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, “Ordunun hedefinde sadece teröristler vardır. Başlattığımız operasyona ilişkin Suriye rejimi dahil tüm taraflara bilgi verildi. Suriye rejimi ile ilişkilerimiz olmamasına rağmen uluslararası hukukla örtüşmesi bağlamında bunu yaptık.” ifadelerine sayfalarında yer verdi.

Kuveyt’in Er-Ray gazetesi de operasyonu, “Türkiye, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlattı. Rusya ise askerlerini geri çekti. Erdoğan: Ardından Münbiç gelir” başlığıyla haberleştirdi.

FİLİSTİN BASINI

Suriye’nin Afrin bölgesindeki teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan “Zeytin Dalı Harekatı” Filistin basında da geniş yer buldu.

Filistin’in Ramallah kentinde basılan El-Eyyam gazetesi, “Türk güçleri, Suriye’nin kuzeyinde havadan ve karadan operasyon başlattı” başlığıyla verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarını aktardı.

Harekata ilişkin gelişmeleri, “Afrin, zeytin ve sabun memleketi olmasının yanı sıra Kürtlerin özerklik sınavını verdiği yer” başlığıyla iç sayfalarına taşıyan Filistin’in yerel Kudüs gazetesi, PYF unsurlarının kenti 2012 yılında ele geçirerek Türkiye sınırında bir bölücü devlet kurma girişiminde bulunduğuna dikkati çekti.

Gazze Şeridi’nde basılan “Filistin” gazetesi ise “Erdoğan, Suriye’nin Afrin bölgesinde askeri operasyonun başladığını duyurdu” başlığıyla okurlarına aktardığı haberde, Genelkurmay Başkanlığı’nın Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklamayı paylaştı.

Açıktaki memur, kurumuna sakallı olarak gittiğinde, disiplin suçu işlemiş olur mu?

Açıktaki memur, kurumuna sakallı olarak gittiğinde, disiplin suçu işlemiş olur mu?

Hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanan bir memur, bir takım işleri için kurumuna gittiğinde, kılık kıyafet hükümlerine uymak zorunda mıdır?

SORU : Açıkta bulunan kamu görevlisinin bir takım işlemler için kurumuna sakallı olarak gitmesi halinde kılık ve kıyafet yönetmeliğini ihlalden disiplin soruşturması açılabilir mi? İlginize şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller” başlıklı 125. Maddesinde, “Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiiline Uyarma cezası verileceği hüküm altına alınmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 19. maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

“Devlet memurları, kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü kılık ve kıyafet kurallarına uymak mecburiyetindedirler.”

25/10/1982 tarihli ve 17849 sayılı Kamu Kurum ve Kurumlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi de şu şekildedir.

“Madde 5- 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar: a. Kadınlar;(1) Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez

b. Erkekler; Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir. Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Mevzuatımız, açığa alınan memurun, kadrosuyla ilişkisinin devam ettiğini kabul etmiştir. Zaten bu nedenden dolayı açıktaki memur, maaşının bir kısmını alabilmekte ve sosyal haklarından yararlanabilmektedir.

Bu bağlamda, açığa alınan devlet memuru da, Devlet Memurlarının tabi olduğu hukuka tabidir. Devlet memuru görev yaptığı “bina” ve “görev mahallinde” kılık ve kıyafet yönetmeliğine uygun davranmak zorundadır. Aksi halde mevzuatta öngörülen disiplin cezaları ile karşılaşabilir. Örneğin açığa alınan personelin sözlü savunmasının alınması için kurumuna geldiğinde kılık kıyafet yönetmeliğine aykırı bir kılıkta bulunması mevzuata aykırıdır.

Diğer taraftan, Devlet memuru görev yaptığı “bina” ve “görev mahallinde” olmamak kaydıyla yıllık izinlerinde ve diğer izinlerde sakal bırakabilir. Ancak, yine hem mevzuatmıza hem de uygulamaya göre, görev mahalline giriş sırasında, sakal traşı olunması gerekmektedir.

Zeytin Dalı Harekatı’na kara propaganda

Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’deki terör örgütü hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın, hem eski tarihli hem de farklı olaylardan alındığı tespit edildi.

TSK’nın Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a yönelik yürüttüğü operasyonun ardından, sosyal medya hesaplarından da karalama kampanyası başlatıldı.

YALANLAR VE GERÇEKLER

Twitter’da “Türkiye’nin Afrin’de sivil halkı bombaladığı” iddiasıyla paylaşılan, yanan bir bina fotoğrafının, Kuveyt’in Salmiya bölgesinde 26 Nisan 2016’da çıkan bir yangına ait olduğu ortaya çıktı.

Facebook’ta, “Afrin’in kuzeyindeki Bülbül’de, TSK’ya ait bir tank vuruldu” iddiasıyla paylaşılan yanan tank fotoğrafının, 19 Temmuz 2014’te Gazze şeridinin güneyinde yer alan Han Yunus’ta çekildiği belirlendi.

Twitter’dan paylaşılan “Afrin operasyonunda yaralanan ve soğuktan donan kadın” iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 18 Ocak 2018’de Suriye sınırından Lübnan’a geçmek isterken dağlık bölgede ailesiyle birlikte donarak ölen Suriyeli bir kadına ait olduğu ortaya kondu.

Dün de bazı sosyal medya hesaplarından, “harekat sırasında yaralanan bir çocuğa ait olduğu” iddia edilen fotoğrafın, 2016’da çekildiği ve TSK ile ilgisinin olmadığı bildirilmişti.

Memur Teoman terfi etti!

Memur Teoman terfi etti!

Reza Zarrab’ın sahte belge ile Atatürk Havalimanı’ndan Türkiye’ye sokmaya çalıştığı altınları fark edip tutanak tutan “Memur Teoman” İstanbul’dan Gaziantep’e tayin edilmişti. Teoman Coşkun Dudak, yeni bir terfi alarak Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı oldu

Türkiye’de, 17- 25 Aralık soruşturmasının ardından, rüşvet almayı ısrarla reddettiği ortaya çıkınca sosyal medyada kahraman ilan edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı çalışanı Teoman Coşkun Dudak, ikinci kez terfi aldı. Dudak, Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak atandı.

Artvin Hopalı olan Teoman Coşkun Dudak, adını, 17-25 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zerrab’ın yaptığı iddia edilen bir konuşma sonrası duyurmuştu. Reza Zarrab’ın, kendisinden rüşvet almayan Teoman Dudak için “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler. Yok yok adam almıyor” diye yakındığı, haber konusu olmuştu.

SOSYAL MEDYADA KAHRAMAN OLMUŞTU

Teoman Coşkun Dudak, ‘Memur Teoman’ nitelendirmesiyle sosyal medyada da fenomen haline gelmişti. Teoman Dudak için özellikle sosyal medyada takipçilerince de övgüler dizilmişti.

Teoman Coşkun Dudak, 2013 yılında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevde yükselme sınavını başarıyla geçerek gümrük müdürlüğüne yükselmişti. Sınavla birlikte mülakatları da başarıyla geçen Teoman Dudak, bakanlıkça Gaziantep Gümrük Müdürlüğü emrinde müdür olarak göreve başlamıştı.

Teoman Dudak, ikinci bir terfi ile önceki hafta da Doğu Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü’ne müdür yardımcısı olarak atandı. Görevine başlayan Teoman Dudak, yeni görevi ile ilgili değerlendirme yapmadı.