Nöbet izninde olan memur, hizmet içi eğitime katılmak zorunda mıdır?

Nöbet izninde olan bir sağlık personeli bu süre içinde hizmet içi eğitime katılmaya çağrıldığında bu eğitime katılmak zorundadır. Zira bu konusu suç teşkil eden bir emir değildir. Ancak fazla çalıştırıldığı sürece için ayrıca izin talep edilmelidir.

SORU: Eşim bir üniversite hastanesinde laboratuvarında saat 16.00 -24.00 saatleri arasında çalışıyor. Nöbet usulü. Nöbetleri aylık olarak yazılıyor. 2 günlük izinleri ise hafta içi veya hafta sonuna gelebiliyor. Sorum şu olacak. Hafta içi izinli olduğu bir günde eşimi yarim gün 13.00-17.00 saatleri arasında hizmet içi eğitime çağırıyorlar. Zorunlu bir eğitim deniyor. İzin gününde böyle bir eğitime zorunlu olarak çağrılabilir mi?

İlginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 11. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“Devlet memurlarının görev ve sorumlulukları:

Madde 11Devlet memurları kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar.

Devlet memuru amirinden aldığı emri, Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse, memur bu emri yapmağa mecburdur. Ancak emrin yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk emri verene aittir.

Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

Acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için kanunla gösterilen istisnalar saklıdır.”

Yine 657 sayılı Kanunun 178/B maddesi ise şu şekildedir:

“Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilir…….”

Eşinizin izinli olduğu halde hizmet içi eğitime çağrılması ve katılımın zorunlu tutulması, konusu suç teşkil eden emir olmadığından söz konusu emrin yerine getirilmesi zorunludur. Ancak hizmet içi eğitime katıldığınız süre kadar iznin yeniden verilmesini talep etmeniz ve söz konusu talebinizin kabul edilmemesi durumunda idare mahkemesine başvurmanız mümkündür.

Ancak Devlet Personel Başkanlığı 17/07/2012 tarihli ve 11827 sayılı görüşünde hafta sonu izninde hizmet içi eğitime zorunlu olarak katılan personelin hafta sonu ve resmi tatillere denk gelen kısımları için her 8 saate bir gün izin verilemeyeceği yönünde görüş bildirmiştir. Görüşün gerekçesi ise hizmet içi eğitimin “kadroya ait bir görevin normal günlük çalışma saatleri dışında fiilen yapılması” şeklinde değerlendirilemeyeceğidir. DPB görüşü için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir