Emekli bir memurun, önceki görev yerinde aldığı disiplin cezasında, yetkili mahkeme neresidir?

Danıştay, emekliye ayrılmış olan polis memurunun, önceki görev yerinde aldığı disiplin cezalarına ilişkin davalarda yetkili mahkemenin, disiplin cezasına ilişkin işlemi yapan idarenin bulunduğu yer mahkemesi değil, polis memurunun emekli olmadan önce görev yapılan son yer mahkemesi olduğuna karar verdi.

Kararda Danıştay, 2577 sayılı Kanun’un 33. maddesinde, kamu görevlileri ile ilgili davalarda özel yetki kuralının yer aldığını ve bu maddenin 3. fıkrasında; “kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile … ilgili davalarda yetkili mahkemenin ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu” hükmün yer aldığını belirttikten sonra; maddede belirtilen “ilgilinin görevli bulunduğu yer” ibaresinden “emekli olmadan önce görev yapılan son yerin” anlaşılması gerektiği sonucuna varmıştır.

Danıştay 5. Daire, 3.01.2018 tarih ve E. 2016/23987, K. 2018/383 sayılı Karar

T.C.

D A N I Ş T A Y

BEŞİNCİ DAİRE

Esas No : 2016/23987

Karar No : 2018/383

Karar Tarihi: 3.01.2018

İstemin Özeti : Aydın 2. İdare Mahkemesinin 14.10.2015 tarih ve E:2015/698, K:2015/599 sayılı kararının, dilekçede yazılı nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi : Ömer Faruk Kemaloğlu

Düşüncesi : İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesince gereği görüşüldü:

Dava, Siirt Emniyet Müdürlüğü emrinde polis memuru olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacının, Aydın Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiği eylemleri nedeniyle Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 12. maddesi uyarınca “24 ay uzun süreli durdurma” cezası ile tecziyesi gerekmekte ise de ceza verme yetkisi zamanaşımına uğradığından dosyanın işlemden kaldırılmasına ilişkin Aydın Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü Yüksek Okul Polis Disiplin Kurulunun 28.5.2015 tarih ve 2015/15 sayılı kararının iptali istemiyle açılmıştır.

Aydın 2. İdare Mahkemesinin 14.10.2015 tarih ve E:2015/698, K:2015/599 sayılı kararıyla; dava konusu işlemin, davacı hakkında herhangi bir müeyyide getirmeyen ve davacının hukuki ve fiili durumunu etkilemeyen bir işlem olduğu, dolayısıyla, kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte bir idari işlem vasfını haiz olmadığı gerekçesiyle davanın incelenmeksizin reddine karar verilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu nitelikte bir idari işlem olduğunu ileri sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesinin 3/a bendinde, dava dilekçelerinin “görev ve yetki” yönünden inceleneceği, 15. maddesinin 1/a bendinde ise, idari yargının görevli olduğu konularda görevli veya yetkili olmayan mahkemeye açılan davanın görev veya yetki yönünden reddedilerek dava dosyasının görevli veya yetkili mahkemeye gönderilmesine karar verileceği hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanun’un, idari davalarda genel yetkiyi düzenleyen 32. maddesinin 1. fıkrasında da, göreve ilişkin hükümler saklı kalmak şartıyla bu Kanunda veya özel kanunlarda yetkili idare mahkemesinin gösterilmemiş olması halinde, yetkili idare mahkemesinin, dava konusu olan idari işlemi veya idari sözleşmeyi yapan idari merciin bulunduğu yerdeki idare mahkemesi olduğu hükme bağlanmış ve 2. fıkrasında, bu Kanun’un uygulanmasında yetkinin kamu düzeninden olduğu vurgulanmıştır.

Aynı Kanun’un 33. maddesinde ise, kamu görevlileri ile ilgili davalarda özel yetki kuralı açıklanmış ve bu maddenin 3. fıkrasında; “kamu görevlilerinin görevle ilişkisinin kesilmesi sonucunu doğurmayan disiplin cezaları ile … ilgili davalarda yetkili mahkemenin ilgilinin görevli bulunduğu yer idare mahkemesi olduğu” hükmüne yer verilmiştir.

Buna göre, dava açma tarihi itibariyle davacı emekliye ayrılmış ise de, uyuşmazlığın, davacının aldığı disiplin cezası ile ilgili olduğu, dolayısıyla disiplin işleminden kaynaklandığı ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun yukarıda yer verilen 33/3. maddesi kapsamında bulunduğu, maddede belirtilen “ilgilinin görevli bulunduğu yer” ibaresinden “emekli olmadan önce görev yapılan son yerin” anlaşılması gerektiği sonucuna varıldığından, bakılan davada, davacının emekliye ayrılmadan önce son görev yaptığı yer idare mahkemesi olan Siirt İdare Mahkemesi yetkili olup, Mahkemece, 2577 sayılı Kanun’un 15. maddesinin 1/a bendi uyarınca davanın yetki yönünden reddedilmesi gerekirken, işin esası incelenerek karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Aydın 2. İdare Mahkemesinin 14.10.2015 tarih ve E:2015/698, K:2015/599 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun geçici 8. maddesi gereğince uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 49. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, yukarıda belirtilen hususlar gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 3.1.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir