Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Edirne İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

İPSALA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI MÜTEVELLİ HEYETİNİN 06.09. 2012 TARİHİ 61 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İpsala İlçesi SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik FonKurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklarıve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarıncaşartları tutan [...]

14 Eylül 2012 10:56 (36196) Güncellenme :14.09.2012 10:56:26
Edirne İpsala Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel Alım İlanı

İPSALA İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

MÜTEVELLİ HEYETİNİN 06.09. 2012 TARİHİ 61 SAYILI KARAR GEREĞİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

İpsala İlçesi SosyalYardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte SosyalYardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik FonKurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelinniteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklarıve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarıncaşartları tutan adaylar arasından sınav ile “Büro Görevlisi’” ünvanı ile 1 (Bir)adet personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANANNİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-TürkiyeCumhuriyeti vatandaşı olmak

2-Medeni haklarınıkullanma ehliyetine sahip olmak

3-Son başvurutarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

4-Türk CezaKanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenenbir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve budüzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarınakarşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık- dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma,, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerleriniaklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”

5-Kamu haklarındanmahrum bulunmamak

6-Erkek adaylariçin askerlik ile ilişiği olmaması.

B) ÖZEL ŞARTLAR

1- YükseköğretimKanunu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2011 veya 2012Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 70 puan almışolmak

2-4 yıllık fakültediplomasına sahip olmak

3- Görevini devamlıyapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrübulunmamak,

4- Sosyal İletişimbecerisine sahip olmak,

5- Edirne hudutlarıil ve ilçelerinde ikamet ediyor olmak,

6- İşin süresidaimi olup 2 ay deneme süresi vardır.

7-2 adet vesikalık fotoğraf

2-BAŞVURU İÇİNİSTENEN BELGELER

Aşağıda istenenbelgeler 13-17 Eylül 2012 tarihleri arasında SYD Vakıf Müdürlüğüne bizzat eldenteslim edilmesi gerekmektedir.

1-Başvuru dilekçesi(Özgeçmiş,ikamet adresi ve iletişim bilgileri ve başvuru yapmak istediği unvan yazılı olarak dilekçede yer alacaktır.)

2-Bitirdiği okulveya çıkış belgesi fotokopisi

3-(T.C.Kimliknumaralı) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4-KPSSP3 sınavsonuç belgesi

5- Erkek adaylariçin askerlikle ilgisi olmadığını gösterir belge (aslı veya onaylı sureti)

SINAVI KAZANANADAYDAN İSTENECEK BELGELER

1-2 adet vesikalıkfotoğraf

2-Çalışmasına engelolmayacağını gösteren sağlık raporu

3-Adli Sicil Kaydıolmadığına dair Savcılıktan alınacak belge

3-BAŞVURUYA İLİŞKİNBİLGİLER

1- Müracaatlar SosyalYardımlar Genel Müdürlüğünün SYDV Personel Alım İlanları bölümünde yayınlananweb sayfası üzerinden 07.09.2012 – 17.09.2012 tarihleri arasında yapılacaktır.

2-Başvurudabulunacak adayların Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep formunu eksiksiz vedoğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilendiğer belgelerle birlikte 17-20 Eylül 2012 tarih saat 17:00′a kadar İpsalaKaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet KonağıKat:3 İpsala adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3-Başvuru sırasındaKurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesiolanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4-BAŞVURULARlNDEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

1-Başvuruda bulunanadaylar arasından KPSSP3(en az 70 puan) puanı en yüksek olan ilk 3 kişi ile mülakatyapılacaktır.

2-Mülakat yapılacak3 kişinin listesi 20 Eylül 2012 tarihinde İpsala Kaymakamlığının resmi webadresinde (www.ipsala.gov.tr) ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecektir

3-21 Eylül 2012tarihinde saat: 14.00′de Kaymakamlık binasında Mütevelli Heyeti tarafındanoluşturulan komisyonca mülakatlar yapılarak 1 Asil 1 yedek olmak üzere kazananadaylar aynı gün açıklanacaktır.

4-Adaylarınevrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygunolmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarakişe alımı yapılmayacaktır.

5-Verilen süreiçinde başvurmayan, başvurup işe alımı yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı, sonradan anlaşılanların işe alımları iptaledilip yerine yedek adaylardan alım yapılacaktır.

6- Vakfımız mülakatsonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-MÜRACAT YERİ VEİLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yerleri:

http://sosyalyardimlar.gov.tr.

İpsala KaymakamlığıSYD Vakfı: 02846161009 Dahili Hat ;6-7

İLAN OLUNUR