Sosyal Medya'da Bizi Takip Edin

Memur,Memur İlanları,Kpss Haberlerine anında ulaşın.

Akreditasyon 25 Uzman Yardımcısı Alacak

Akreditasyon 25 Uzman Yardımcısı Alacak Başvuru: 02.05.2013 – 20.05.2013 Türk Akreditasyon Kurumundan: AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 3 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere yirmibeş adet akreditasyon uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma sınavı [...]

2 Mayıs 2013 9:03 (226993) Güncellenme :02.05.2013 09:03:05
Akreditasyon 25 Uzman Yardımcısı Alacak

Akreditasyon 25 Uzman Yardımcısı Alacak
Başvuru: 02.05.2013 – 20.05.2013

Türk Akreditasyon Kurumundan:

AKREDİTASYON UZMAN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I- SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

3 Nisan 2013 tarihli ve 28607 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca Kurumumuzda sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere yirmibeş adet akreditasyon uzman yardımcılığı kadrosuna sözlü olarak yapılacak özel yarışma sınavı ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, aşağıdaki Tablo-1de belirtilen her bir bölüm için belirtilen puan türlerinden aldıkları en yüksek puana göre sıralanarak ilgili bölümden atama yapılacak kadronun dört katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır. Bölümler itibariyle yapılacak sözlü sınava katılma hakkı elde eden en son adayla eşit puan almış adayların tümü sınava çağrılacaktır.

Adaylar Tablo-1 de belirtilen bölümlerden yalnız birine müracaat edebilecektir. Giriş sınavına, bölümler itibarıyla sınava çağrılacak aday sayısı kadar başvurunun olmaması hâlinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre bölümler arasındaki sayısal belirleme ve değişiklik yapma yetkisi Türk Akreditasyon Kurumuna aittir.

Tablo-1

Bölümler Atama Yapılacak Kadro Sayısı Sözlü Sınava Çağrılacak Aday Sayısı KPSS Puan Türü Asgari KPSS Puanı
Bilgisayar Mühendisliği 2 8 KPSSP7 70
Biyoloji 1 4 KPSSP7 70
Çevre Mühendisliği 2 8 KPSSP7 70
Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 1 4 KPSSP7 70
Endüstri Mühendisliği 2 8 KPSSP7 70
Fizik veya Fizik Mühendisliği 2 8 KPSSP7 70
Gıda Mühendisliği 4 16 KPSSP7 70
İnşaat Mühendisliği 3 12 KPSSP7 70
Kimya veya Kimya Mühendisliği 1 4 KPSSP7 70
Makine Mühendisliği 4 16 KPSSP7 70
Metalurji ve/veya Malzeme Mühendisliği 1 4 KPSSP7 70
Tekstil Mühendisliği 1 4 KPSSP7 70
Veteriner 1 4 KPSSP7 70
Toplam 25 100

II- BAŞVURU ŞARTLARI

a- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan şartları taşımak,

b- 2011 veya 2012 yılında yapılmış Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) her bir bölüm itibariyle Tablo-1 de belirtilmiş asgari puanı almış olmak,

c- Tablo-1 de belirtilen en az dört yıllık lisans eğitimi veren bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

ç- Giriş sınavının yapıldığı tarih itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

III- SINAV BAŞVURU TARİHLERİ VE BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular, 6 Mayıs 2013 tarihinde başlayıp 20 Mayıs 2013 tarihinde ve saat 17.00’de sona erecektir. Başvuru Kuruma elden ya da posta yolu ile yapılabilecektir.

IV- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAK İSTEYENLERDEN İSTENECEK BELGELER

Adayların,

a) Kurumun internet sayfasından temin edilecek başvuru formu,

b) Yüksek öğrenim diploması veya geçici mezuniyet belgesi ya da diploma denklik belgesinin aslı (Belgenin aslı ile başvuruda bulunulması halinde Kurumca bir örneği tasdik edilerek aslı iade edilecektir) veya mezun oldukları fakülteden ya da noterden tasdikli sureti,

c) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı,

ç) Yazılı özgeçmiş,

d) 4 adet vesikalık fotoğraf

ile birlikte elden veya posta yoluyla Kuruma en son başvuru tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve başvuru süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeyle ya da imzasız başvuru formuyla yapılan başvurular dikkate alınmaz.

V- SÖZLÜ SINAV TARİHİ VE YERİ

Sözlü sınav, 10 Haziran 2013 tarihinde başlamak üzere Kurumun Esat Cad. No:41 Küçükesat/Ankara adresinde yapılacaktır. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların sözlü sınav tarihleri ve yerleri Kurumun internet sayfasında (www.turkak.org.tr) ilan edilecektir.

VI- SÖZLÜ GİRİŞ SINAVI KONULARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

a-Öğrenim dalına ilişkin temel bilgi düzeyi,

b-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç-Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d-Genel yetenek ve genel kültürü,

e-Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

VII- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki sınav konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için elli puan, (a) bendi dışında kalan bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş kadro sayısı kadar aday giriş sınavında başarılı kabul edilir. Giriş sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

Kurum, sözlü sınav nihai sonuçlarını ve boş bulunan kadro sayısı itibariyle sınav başarı puanı sıralamasına göre atanmaya hak kazananların listesini Kurumun internet sayfasında (www.turkak.org.tr) ilan eder. Yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla, giriş sınav duyurusunda bölümler itibariyle ilan edilen atama yapılacak kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek liste de ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSSP7 puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

VIII- İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına yedi gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar giriş sınavı komisyonu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır.

IX- BİLGİ ALMA

Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numaralarından, Kurum internet sayfasından (http://www.turkak.org.tr) veya Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Başkanlığından (Esat Cad. No:41 Küçükesat – Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.

Bilgi Alınacak Telefon Numaraları: (0 312) 410 82 31 – (0 312) 410 82 39

X- DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar sınav tarihinde fotoğraflı nüfus cüzdanı, ehliyet veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaportlarını ibraz ederek sınava alınacaklardır. Bu belgelerden birini ibraz edemeyen bir aday mazereti ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Giriş sınavını kazananlardan başvuru koşullarını taşımadığı veya başvuru belgelerinde gerçeğe aykırılık tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilerek haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Atanmaya hak kazananlardan, atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmaz. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvurmayanlar, atanma işleminden vazgeçenler, atamaları iptal edilenler ile alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

kaynak : kpssrehber